1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Łukasz Ochwat Alfaram, Łaski 201, 38-200 Jasło, NIP:685-210-80-04, REGON: 181038516 (dalej: Sprzedawca). 
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
  3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
   • SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa dostępna pod adresem www.alfaram.pl oraz jej rozwinięciami. 
   • FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego formularz za pośrednictwem, którego osoba fizyczna może zamówić od Sprzedawcy Treści Cyfrowe, a co za tym idzie zawrzeć umowę o dostarczanie treści cyfrowych. 
   • TREŚCI CYFROWE – są to informacje o produktach czy promocjach udostępniane Klientowi w zamian za prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji i w konsekwencji zasubskrybowanie newslettera, a co za tym idzie zawarcie ze Sprzedawcą umowy o dostarczanie treści cyfrowych. 
   • KLIENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Formularza rejestracji zasubskrybowała newsletter i zawarła umowę o dostarczenie Treści cyfrowych. 
   • KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym cyklicznych informacji na temat Sklepu Internetowego, w szczególności o Produktach, bieżącej działalności, akcjach marketingowych i Akcjach Promocyjnych, na podany przez Klienta adres e-mail lub drogą SMS-ową na podany numer telefonu, za jego wyraźną zgodą.
   • PRZEDSIĘBIORCA KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 2. WYMOGI TECHNICZNE

  1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, i ich prawidłowe dostarczenie to:
   • Urządzenie z dostępem do sieci Internet;
   • Najnowsza wersja przeglądarki internetowej; 
   • Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail); 
   • Telefon komórkowy z aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi; 
   • Aktywną kartę SIM. 
  2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób określony w Sklepie Internetowym lub poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego w każdej wiadomości przesyłanej Klientowi w ramach realizacji usługi elektronicznej w postaci newslettera.
 3. ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

  1. Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
  2. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty w zamian za dostarczenie Treści Cyfrowych. Opłatą, którą Klient uiszcza za dostarczenie Treści Cyfrowych są jego dane osobowe oraz zgoda na subskrypcję newslettera.
  3. Obowiązkiem Klienta, który chce zawrzeć umowę jest wskazanie prawidłowych i aktualnych danych wymaganych w Formularzu Rejestracji np. adresu e-mail oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail otrzymanej od Sprzedawcy. Podanie wszelkich danych w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne.
  4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji newslettera, w sposób określony powyżej dochodzi do skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TREŚCI CYFROWYCH

  1. Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku wypełniania Formularza rejestracji lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie Treści Cyfrowych niezwłocznie po zawarciu umowy.

  2. Treści Cyfrowe dostarczane będą regularnie, przez cały czas trwania umowy o dostarczaniu treści cyfrowych.

 5. REKLAMACJA TREŚCI CYFROWEJ ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca - Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji Treści Cyfrowych na zasadach opisanych w niniejszym punkcie.

  2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem podmiotów, które nie posiadają statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta jest wyłączona. 

  3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych zgodnych z treścią zawartej umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

  4. Sprzedawca odpowiada za zgodność Treści Cyfrowych z umową.

  5. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową istniejący w chwili ich dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

  6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.

  7. W razie braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.

  8. W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowych z umową o ich dostarczenie, Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Jeśli okaże się to niemożliwym lub wymagać będzie nadmiernych kosztów, Klient ma prawo od umowy odstąpić.

  9. Nadto, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, gdy Sprzedawcy nie udało się dostarczyć Treści Cyfrowych w sposób zgodny z umową o dostarczenie Treści Cyfrowych po uprzednim wyczerpaniu ścieżki, o której mowa w punkcie 5.8, gdy starania Sprzedawcy nie doprowadziły do dostarczenia Treści Cyfrowych zgodnych z umową o ich dostarczenie, gdy brak zgodności Treści Cyfrowych jest tak istotny, że za bezcelowe uznać należy zobowiązywanie Sprzedawcy do ich naprawy lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie uda mu się doprowadzić Treści Cyfrowych do stanu zgodne z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta.

  10. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Treści Cyfrowych. Regulacje niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta.

  11. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

  12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone Sprzedawcy w dowolny sposób.

  13. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia Treści Cyfrowych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi.

  14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  15. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, usunąć dane osobowe Klienta podane w celu zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz subskrypcji newslettera.

 6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

  1. Sprzedawca posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych. 

  2. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego. 

 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Formularzu Rejestracji jest niezbędne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy. 

  2. Dane zbierane za pomocą powszechnych kanałów reklamowych przetwarzane i wykorzystywane są z zachowaniem „Polityki Prywatności”.

  3. Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem określa dokument „Polityka Prywatności”.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin newslettera w wchodzi w życie z dniem 07.12.2022 r.

  2. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta. 

  3. Treść niniejszego Regulaminu newslettera może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.

Produkt dodany do porównania

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.